Program

Deň plný informácií. Konferencia 7.2.2018

08:30 - 09:00

Registrácia účastníkov, ranná káva

09:00 - 09:20

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Dušan Petráš – Nové trendy v technike prostredia budov

 • Technika prostredia budov
 • Energetická náročnosť prevádzky budov
 • Ekologická bezpečnosť stavieb
 • Ekonomické efektívnosť výstavby
 • Budúcnosť techniky prostredia budov

Prednáška v slovenskom jazyku

Prof. Dušan Petráš – V súčasnosti je vedúci Katedry TZB na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde garantuje študijné programy TZB na inžinierskom stupni a TaTPB na doktorandskom stupni štúdia. Viedol viac ako 150 diplomových prác, úspešne vyškolil 20 doktorandov, z ktorých sú dnes už 5 docenti. Vedecky a odborne sa orientuje na progresívne systémy techniky prostredia budov, s dôrazom na nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s využitím OZE. Pôsobí aj ako predseda SSTP – Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, v minulosti bol i prezidentom REHVA /Európska federácia vykurovania, vetrania a klimatizácie/.

09:25 -10:00

Flair, a.s., Ondrej Tikl – Prevádzkovanie zvlhčovačov s demineralizovanou vodou

 • Prehľad zvlhčovačov
 • Porovnanie párnych zvlhčovačov
 • Porovnanie adiabtickych zvlhčovačov
 • Výhody, nevýhody
 • Zhodnotenie

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Ondrej Tikl – v spoločnosti Flair a.s. o.z. Slovensko pracuje od roka 2006 ako obchodný zástupca pre zvlhčovacie zariadenia značky Condair. Je absolventom Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave v odbore príprava a realizácie stavieb. Ľudské telo tvorí zo 75% voda, preto je dodržanie minimálnej relatívnej vlhkosti vzduchu veľmi dôležité pre náš život.

10:05- 10:40

Systemair a.s., Peter Duffek – Systémy riadenia variabilného prietoku vzduchu (VAV) pre malé a stredné rýchlosti prúdenia

 • Oblasti uplatnenia riadenia variabilného prietoku vzduchu pri malých rýchlostiach prúdenia
 • Princípy merania malých rýchlostí prúdenia vzduchu vo VAV systémoch
 • VAV regulátory s pohyblivou ΔP meracou sondou pre malé rýchlosti prúdenia-popis princípu-popis technického riešenia-technické  a prevádzkové parameter

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Dufek – Produktový manažér pre VZT distribučné elementy v spoločnosti Imos-Systemair a.s., zaoberajúcej sa výrobou prvkov distribúcie vzduchu a protipožiarnych prvkov pre VZT systémy. Prax: 5 rokov v oblasti VZT, 24 rokov v oblasti automatizácie priemyslu a budov.

10:40 - 10:55

Coffee break

10:55 - 11:30

CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl – Porovnanie prevádzkových nákladov a návratnosti adiabatického sprchovania u chladičov, kondenzátorov a kompaktných vzduchom-chladených chladičov

 • Konštrukčné špecifiká a dizajn
 • Vstupné údaje a analýza
 • Modelové situácie a návrhy pre optimalizáciu
 • Kalkulácie investícií a návratností
 • Výpočet prevádzkových nákladov počas životného cyklu ( Life cycle costs analysis)
 • Výhody jednotlivých riešení
 • Prínosy a nástrahy jednotlivých konceptov adiabatiky pre investorov a prevádzkovateľov

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Peter Behúl je riaditeľom v spoločnosti CLIMAPORT s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom a optimalizáciou systémových riešení pre TZB technológie a súčasne je distribútorom zn. CARRIER a ALFA LAVAL pre SR. V oblasti TZB pracuje už 20 rokov.

11:35 - 12:10

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o., , Vladimír Orovnický – Magický príbeh klimatizácie a chladu

 • Komfort a ľad
 • Klimatizácia a obdobie priemyselnej revolúcie
 • Marylin Monroe, klimatizácia a rande ?
 • Budúcnosť klimatizácie

Prednáška v slovenskom jazyku

Vladimír Orovnický – Absolvent STU strojníckej fakulty v Bratislave. V odvetví pôsobí od roku 2002 a v súčastnosti pôsobí na pozícii Managing Director v spoločnosti Daikin Slovensko.

12:15 - 12:25

SSTP vyhodnotenie

12:25 - 13:45

Obed, infomarket

13:45 - 14:20

Alfa Laval Slovakia s.r.o., Branislav Bednarič – Unikátne vlastnosti rozoberateľných výmenníkov Alfa Laval a certifikácia výkonnosti podľa AHRI 400

 • Unikátne vlastnosti doskových výmenníkov a ich prínos pre jednotlivé skupiny zákazníkov
 • Súčasné trendy vo vývoji doskových výmenníkov tepla
 • Príklady z praxe
 • Certifikácia výkonnosti podľa štandardu AHRI 400
 • Rýchle selekčné nástroje – Product Guide

 

Prednáška v slovenskom jazyku

Branislav Bednarič – Regionálny obchodný manažér pre oblasť strednej Európy a konateľ spoločnosti Alfa Laval Slovakia. Je absolventom stavebnej fakulty STU v Bratislave a problematikou doskových výmenníkov tepla sa zaoberá vyše 8 rokov.

14:25 - 15:00

Ventra Slovakia s.r.o., Ralf Burkhardt – Renovácia podzemných garáží so štandardizovaným systémom vetrania posuvnými ventilátormi s vyhodnocovaním detekcie CO

 • Popis problematiky vetrania starých podzemných garáží
 • Návrhy riešení  vetrania posuvnými ventilátormi
 • Kombinácia vetrania s odvodom dymu a tepla
 • Optimalizácia systému MaR
 • Ekonomika prevádzky

Prednáška v nemeckom a slovenskom jazyku

Ralf Burkhardt – majiteľ a riaditeľ spoločnosti. Je členom viacerých národných a medzinárodných odborných výborov a komisii. V roku 1993 bol pri zrode návrhov, výpočtov a projekcií prvých systémov vetrania garáží posuvnými ventilátormi. Neskôr v roku 1998 boli tieto systémy zavedené v Nemecku a v 1999 sa stala spoločnosť VENTRA výhradným predajcom systémov vetrania garáží posuvnými ventilátormi pre rôznych výrobcov ventilátorov. V roku 2011 prišla spoločnosť na trh s projekciou a realizáciou systému vetrania garáží GreenParking s ventilátormi „burpovent“.

15:05 - 15:40

Siemens s.r.o., Pavol Praženica – Smart riešenia pre vnútorné priestory

 • Riadenie  priestorov Staromestskej office – UNIQ BA prezentácia riešenia
 • Riadenie HVAC, osvetlenia, žalúzii
 • Smart aplikácia pre riadenie budovy

Prednáška v slovenskom jazyku

Pavol Praženia – pôsobiaci v divízii Building Technologies – už viac ako 20 rokov aktívne pracuje v oblasti inteligencie riadenia a energetickej efektívnosti budov. Navrhuje a presadzuje riešenia pre úsporu všetkých druhov energie a jej zdrojov v budovách (teplo, chlad, elektrina, plyn, voda…) Angažuje sa v SKGBC, a bol zvolený za člena predstavenstva. Je veľkým nadšencom všetkých inovatívnych riešení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr  o to, nájsť očami dvere.“

15:40- 15:55

Coffee break, infomarket

15:55 -16:30

Denco Happel CZ a.s., Ivan Matúš – FläktGroup nový leader na trhu TZB

 • Predstavenie spoločnosti
 • Optivent ultra Nový hráč v hre – VAV regulátor s ultrazvukovým meraním TZB
 • AdiaDenco – nepriamy freecooling a adiabatické chladenie
 • Vízia do budúcnosti

Prednáška v slovenskom jazyku

Ivan Matúš – absolvent Stojníckej fakulty STU v Bratislave. V spoločnosti Denco Happel CZ a.s., organizačná zložka, ktorá v tomto roku prechádza fúziou na značku FläktGroup, pôsobí ako obchodný zástupca pre Slovensko. V súčastnosti má na starosti aj implementáciu nových produktov spoločnosti FläktGroup na Slovenský trh.

16:35 - 17:10

Hilti Slovakia spol. s r.o., Tomáš Rubaninský – Systémové riešenia vo všetkých fázach projektu

 • Predstavenie firmy
 • Prečo riešiť detaily už v príprave?
 • Čomu sa vyhnúť
 • Výhľad do budúcnosti

Prednáška v slovenskom jazyku

Tomáš Rubaninský – Spolupracoval na viacerých medzinárodných projektoch po technickej aj obchodnej stránke a momentálne vedie technické oddelenie Hilti Slovakia.

17:15 - 17:.50

Atrea s.r.o., Martin Bažant – Ekonomické systémy centrálneho vetrania v praxi

 • Vyhodnotenie realizovaných projektov vetrania s rekuperáciami pre bytové domy v centrálnej variante
 • Porovnanie z pohľadu investičných a reálnych prevádzkových nákladov
 • Kritérium realizovateľnosti a užívateľského komfortu pri prevádzke dlhšej ako 2 roky
 • Súbor doporučení pre budúce realizácia
 • Návrhy riešení k optimalizovaniu budúcich projektov

Prednáška v českom jazyku

Martin Bažant – od roku 2012 je zamestnancom firmy ATREA s.r.o. so zameraním na systémy pre rodinné domy a byty. Od roku 2014 do súčasnosti pracuje na pozícii produktového manažéra pre oblasť rodinných domov, bytov a zdrojov tepla. V rámci svojej pracovnej pozície zodpovedá za prípravu a zavádzanie nových produktov pre daný segment v rátane následného merania a vyhodnocania ich prevádzkových vlastností.

17:55 - 18:10

Tombola

18:10- 18:30

Ukončenie konferencie, odovzdanie balíčkov pre účastníkov konferencie

TECHFORUM 2018 – kvalitná odborná konferencia, jediná svojho druhu, ktorá ponúkla najaktuálnejšiu prezentáciu TZB riešení. Podujatie prioritne určené pre architektov, projektantov, stavebných a tiež realizačných odborníkov.

Prednášky na stiahnutie: TECHFORUM 2018

Tešíme sa na Vás opäť o rok!

Dovidenia v 2019 počas veľtrhu AQUATHERM 2019, Nitra

ORGANIZÁTOR

klimak

MEDIÁLNY PARTNER

jaga tzb