Program 12.04.2022

PRIPRAVILI SME PRE VÁS

NAJATRAKTÍVNEJŠÍ PROGRAM KONFERENCIE TECHFORUM 2022

HLAVNÁ TÉMA : AKO MÔŽE STAVEBNÍCTVO A TZB PRISPIEŤ K PLÁNU OBNOVY PRE EURÓPU?

9:00 - 9:20

ÚRAD VLÁDY SR, Kristína Korčeková, MSc. – Plán obnovy a zelená ekonomika

 

Kristína Korčeková, MSc., projektová manažérka, odbor zelená ekonomika, sekcia plánu obnovy, Úrad vlády SR

Kristína Korčeková pôsobí ako projektová manažérka v tíme plánu obnovy na Úrade vlády. Venuje sa koordinácií implementácie obnovy budov ako aj prierezovej podpore budov v pláne obnovy. V minulosti pôsobila v inovačnej konzultačnej firme Civitta, kde sa venovala projektom rozvoja startupov a prístupu k financovaniu, primárne v oblasti „zelených“ technológií. Vyštudovala financie vo Francúzsku a trvalo udržateľný rozvoj vo Švédsku.

 

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

9:25 - 9:45

VIESSMANN s.r.o., Ing. Garai Dušan – Systémové riešenia Viessmann v oblasti tepelných čerpadiel, termických a fotovoltických systémov pri obnove budov

 

Ing. Garai Dušan – pracuje v spoločnosti Viessmann s.r.o. Bratislava 19 rokov na pozícii vedúci predaja. Vyštudoval STU Strojnícka fakulta v odbore tepelná energetika. Spoločnosť Viessmann patrí k popredným svetovým výrobcom zdrojov tepla, chladu a regulačnej techniky.

Rekonštrukcie budov otvárajú možnosti optimalizácie nielen tepelnoizolačných vlastností budov, ale aj technologického vybavenia. Značka Viessmann je známa svojou nemeckou precíznosťou a komplexnými systémovými riešeniami, ktoré optimálne fungujú aj pri obnove budov.

 

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

9:50 - 10:10

TECHNOV s.r.o., Mgr. Číž Andrej – Čistý vzduch nielen pre školy, Aeroschool 600

Mgr. Číž Andrej – Do problematiky inovácií vo svete vzduchotechniky sa snaží priniesť interdisciplinárny prístup, ktorý má za cieľ pozrieť sa na riešenie problémov z hľadiska viacerých vedeckých a technických disciplín. Prináša metódu typickú pre svet IT, a to systémovú integráciu. Integrácia zdanlivo nesúrodých systémov a riešení má priniesť kvalitnejšie ovzdušie v budovách.

Ing. Simona Rejdovjanová – produktová manažérka, CLIMAPORT Nitra. V spoločnosti CLIMAPORT zodpovedá za development distribúcie tepelných čerpadiel CARRIER, SAMSUNG a BlueBox a rekuperácií BRINK a TECHNOV.

 • Vízia čistého vzduchu, vieme čo dýchame ?
 • Je dostatočné splnenie limitov v zmysle hygienických predpisov a noriem ?
 • Riadenie výmeny vzduchu na báze porovnania aktuálnych dát o kvalite ovzdušia – prepojenie dvoch systémov IoT nadradeného manažmentu: CityAir a MagicAir
 • Merania a zber dát na konkrétnej prípadovej šúdii v SR, závery a odporúčania
 • 3 dôvody pre aplikáciu rekuperácie: Zníženie energetickej náročnosti, vytvorenie zdravého ovzdušia a zvýšenie efektivity vyučovacieho procesu
 • Decentrálna rekuperácia TECHNOV Aeroschool 600 pre školské zariadenia
 • Praktické ukážky z inštalácie v SR a v zahraničí, zber a vyhodnocovanie dát
 • Technická podpora, výrobné kapacity, požiadavky na inštaláciu a servis

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

10:15- 10:30

COFFEE BREAK

10:30 - 10:50

CLIMAPORT s.r.o., Ing. Kupčík Juraj – Spätné získavanie tepla pre vytvorenie energetickej sebestačnosti a znížení spotreby

Ing. Juraj Kupčík – obchodný riad. CLIMAPORT Nitra. Spoločnosť CLIMAPORT sa 10 rokov zaoberá technológiami výroby chladu, tepla a rekuperácie energie. Zabezpečuje dodávku, inštaláciu a servis HVAC zariadení značiek CARRIER, ALFA LAVAL a SAMSUNG.

Ing. Peter Bokor- od r. 1992 konateľ spol. DECON Žilina. Spoločnosť Decon sa už viac ako 30 rokov zaoberá technológiami prenosu tepla. Venuje sa najmä vývoju a výrobe kompletných systémov odovzdávacích staníc na centrálne zásobovanie teplom.

 • Iba zefektívnenie prenosu tepla už nestačí
 • Hľadanie príležitostí: návratnosti z usporenej spotreby, zníženie uhlíkovej stopy a dekarbonizácia
 • Odpadné teplo nám môže zabezpečiť zníženie energetickej závislosti, diverzifikovať zdroje (GAS vs. ELE) a dokonca vytvoriť nové vysokoefektívne zdroje tepla a chladu
 • Systémy spätného získavania tepla z horúcich spalín a splodín ALFA LAVAL
 • Rekuperácia tepla z odpadného vzduchu (spaliny z KGJ, BioGas), komínov potravinárskeho, ľahkého a ťažkého priemyselu (pekárne, pražiarne, kovospracujúci priemysel), teplo z termickej oxidácie v lakovniach
 • Zníženie energetickej náročnosti zvýšením účinnosti výroby tepla cez ekonomizér, upgrade teplovodného kotla na kondenzačný kotol
 • Vytvorenie trigenerácie, možnosti dopojenia cez termokondenzátor na vysokoefektívne tepelné čerpadlo s teplotou na výstupe +85°C
 • Technická podpora pri návrhu a výpočtu technológie

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

10:55 - 11:15

SIEMENS s.r.o., Ing. Pavol Praženica – Inteligencia v obnovených budovách

 

Ing. Pavol Praženica – senior manažér s vynikajúcimi manažérskymi zručnosťami, so silným obchodným zameraním v oblasti technických záležitostí, ktoré vedú k úspešnému dokončeniu projektov.

Oblasť merania, regulácie a inteligencie budov častokrát nie je ako priorita pri navrhovaní systémov, no pri jej správnom a optimálnom návrhu dokáže efektívne šetriť možné ďalšie náklady, ktoré môžu vznikať nesprávnym prevádzkovaním už obnovenej budovy, meranie a regulácia prispieva znižovaniu uhlíkovej stopy. Siemens ako svetový líder v tejto oblasti priblíži trendy a možnosti ako efektívne navrhovať a používať riadiace systémy.

 

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

11:20 - 12:20

PRESTÁVKA NA OBED

12:20 - 12:40

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Ing. Matej Kerestúr – Obnova rodinných domov

 

Ing. Matej Kerestúr, riaditeľ sekcie plánu obnovy, Slovenská agentúra životného prostredia

Matej Kerestúr je riaditeľ sekcie plánu obnovy v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), ktorá realizuje obnovu rodinných domov. Svoju kariéru rozbiehal na ministerstve dopravy a výstavby, kde prakticky uplatňoval poznatky z doktorandského štúdia. V minulosti tiež pôsobil ako riaditeľ odboru podporných činností a energetických auditov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, vďaka čomu nadobudol zručnosti vo vedení projektov aj tímov.

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

12:45 - 13:05

REHAU, s.r.o. , Ing. Igor Maco – Obnova rodinných domov a verejných budov s plošnými systémami vykurovania a chladenia

Prednáška o pláne obnovy rodinných domov Vám priblíži systém a proces, no odborníci so spoločnosti Rehau zase možnosti využitia plošných nízkoteplotných vykurovaní a vysokoteplotných chladení, ktoré sú v kombinácií s obnoviteľnými zdrojmi, ako sú tepelné čerpadlá vhodné aj pre rekonštrukcie. Budeme sa snažiť priblížiť aj technické možnosti využitia plošných systémov a ich výhody, prípadné nevýhody v oblasti použitia.

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

13:10 - 13:30

SAMSUNG Electronics Czech and Slovak, s.r.o. , Ing. Píš Andrej – Vykurovanie s klimatizáciou Samsung

 

Ing. Andrej Píš – v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. pracuje ako Key account manager a má na starosti predaj klimatizačných jednotiek Samsung na Slovensku. Vyštudoval Slovensku technickú univerzitu v Bratislave Strojnícku fakultu, odbor tepelná technika a technika prostredia. V odvetví pôsobí od roku 2004.

 

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

13:35 - 13:50

COFFEE BREAK

13:50 - 14:10

DANFOSS s.r.o., Ing. Ivan Šuhajda – Danfoss modulárne riešenia systémov HVAC 4.0 pre najvyššiu energetickú účinnosť inteligentných budov

Ing. Ivan Šuhajda – obchodný zástupca pre Západné Slovensko.

Špecialista pre oblasť bytovej výstavby (bytové a výmenníkové stanica) a regulácie vykurovania (hydraulického vyregulovania).

Modulárnosť prináša lepšie možnosti využitia a zefektívnenie práce pri samotnom projektovaní ale taktiež počas realizácie. Cieľom neustáleho vývoja v spoločnosti Danfoss je snaha priniesť spoľahlivé komponenty s dlhou životnosťou a minimálnou porochuvosťou spolu s vysokou presnosťou regulácie, vďaka čomu je možné šetriť energie a životné prostredie. Nakoľko je dôležitá dlhodobá udržateľnosť budov, je vhodné využiť pri rekonštrukciách systémov vykurovania a chladenia najmodernejšie trendy, ktoré Vám priblížia odborníci zo spoločnosti Danfoss.

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

14:15 - 14:35

IMI Hydronic Engineering, Josef Jáchim – On-line monitoring toku energií s ventilem TA-Smart

Josef Jáchim, Technický riaditeľ, IMI Hydronic Engineering Česká Republika a Slovensko

V odbore HVAC začínal pred 25 rokmi ako projektant vykurovania, chladenia a vzduchotechniky. Svoje teoretické a praktické znalosti hydronických systémov momentálne odovzdáva nielen svojmu tímu ale aj širokej odbornej verejnosti.

Radim Hečko, Project Manager, IMI Hydronic Engineering Česká Republika a Slovensko

V spolupráci s technickým riaditeľom Jozefom Jáchimom vystúpi aj projektový manažer Radim Hečko. Vďaka svojím 30 ročným skúsenostiam rieši spoločne s partnermi rozsiahle a technicky náročné projekty. Poznatky a potreby zákazníkov pomáha implementovať aj do vývoja nových produktov.

V poslednej dobe sme svedkami enormného nárastu cien energií, ktoré nás nútia k ešte väčším úsporám. Tento tlak je dlhodobý a súvisí nielen s úsporami, ale aj so znižovaním emisií skleníkových plynov a dopadom na zmenu klímy. EÚ stanovila záväzné ciele znížiť spotrebu energie do roku 2030 najmenej o 32,5 %. Smernica o energetickej náročnosti budov (EPBD) obsahuje nové pravidlá, ktoré majú pomôcť vyriešiť energetickú spotrebu budov, a má za kľúčové ciele: dekarbonizovať budovy, zamerať sa na automatické a inteligentné riadiace systémy na zlepšenie efektivity budov a schopnosti prispôsobiť sa reálnym podmienkam sústavy. IMI Hydronic Engineering sa vážne tou problematikou zaoberá a snaží sa vyvinúť nové technológie a produkty, ktoré by nám pomohli mať tok energií pod kontrolou. Predstavujeme Vám náš nový inteligentný ventil TA-Smart, ktorý prináša doslova revolúciu v regulácii, vyvažovaní a monitorovaní sústav.

 

Kompletnú prednášku si môžete pozrieť na tomto linku.

14:40 - 14:55

Odovzdávanie ocenení SSTP

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  – Oborný garant konferencie, predseda Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia

14:55 - 15:10

TOMBOLA

Konferencia sa uskutoční v Hoteli Mikádo v Nitre

ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNI PARTNERI

GARANTI